W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
20 lipca 2018 r., Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 XII 2009 w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejsciowego wykupienia odesetek od kredytów mieszkaniowych

 Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 226 poz. 1815

 

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.)

 

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§1.Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, sposób rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych, a także sposób rozliczeń z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, w tym:

1)terminy składania wniosków o umorzenie;

2)terminy dokonywania umorzeń i zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek;

3)wzory rozliczeń z tytułu umorzeń.

 

§2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

2)kredycie - należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;

3)umorzeniu - należy przez to rozumieć umorzenie, na warunkach określonych w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu.

 

§3.1.Kredytobiorca składa w banku pisemny wniosek o dokonanie umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.

2.Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, członkowie spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i którym przysługuje umorzenie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3-5 oraz art. 11 ust. 6 ustawy, składają wnioski w spółdzielni, a spółdzielnia jest obowiązana złożyć w banku w ich imieniu wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego rachunku kredytowego w banku.

3.Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

4.Kredytobiorca składa wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie:

1)art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 kwietnia 1996 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4;

2)art. 10 ust. 1 pkt 2-5, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 6 ustawy - w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4;

3)art. 11 ust. 3 ustawy - w terminie złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, a jeżeli wniosek ten został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, bieżącej lub następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4.

5.Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, kredytobiorca może złożyć jednorazowo wniosek o dokonywanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy w całym okresie spłaty kredytu, z tym że umorzenie jest dokonywane w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

6.Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.

 

§4.Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy został złożony po terminach określonych w § 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się.

 

§5.1.Bank dokonuje umorzenia:

1)o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy - na dzień podjęcia przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na dzień podjęcia tej decyzji;

2)o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 - na dzień:

a)31 marca 1996 r. - w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b)powiadomienia banku przez spółdzielnię mieszkaniową o ustaniu członkostwa - w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c)w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku - w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3-5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień,

d)złożenia przez kredytobiorcę wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy - w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4;

3)o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy - na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w wysokości stanu zadłużenia na ten dzień;

4)o którym mowa w art. 11b ustawy - na dzień, w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku - w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień.

2.Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, po stwierdzeniu wniesienia przez kredytobiorcę spłat kredytu za dany kwartał i kwartały poprzednie, w wysokości określonej w art. 7, 8 i 11 ustawy, a w przypadku kredytobiorcy obciążonego zadłużeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia bank dokonuje umorzenia po stwierdzeniu, że kredytobiorca spłacił to zadłużenie.

3.Umorzeniu podlega w pierwszej kolejności zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek.

4.Jeżeli wniosek o zmianę zasad spłaty kredytu został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r., bank dokonuje umorzenia na dzień złożenia wniosku o to umorzenie, w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy na dzień złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu.

 

§6.Bank dokonuje zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek o kwotę tych odsetek podlegającą:

1)umorzeniu w ciężar budżetu państwa zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy - na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu;

2)wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy - na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d;

3)wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy - na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c;

4)spłacie, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11c ustawy - na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

 

§7.1.Bank zawiadamia kredytobiorcę o dacie i wysokości dokonanego:

1)umorzenia, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek;

2)zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w § 6.

2.Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje zmian w analitycznej ewidencji zadłużenia, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, i uzgadnia stan zadłużenia z bankiem.

3.Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana niezwłocznie poinformować członków lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o dokonanych umorzeniach oraz zmniejszeniach stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.

 

§8.Bank w terminie określonym w umowie, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 440 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1169), w celu przedstawienia kwartalnych rozliczeń i informacji dotyczących przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej rozliczenie umorzeń zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych za dany kwartał, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§9.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2)

 

______

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 441 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1170).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIKNr 1

 

WZÓR

 

.....................................................................

(pieczęć spółdzielni mieszkaniowej)

 

WNIOSEK O UMORZENIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

w złotych

1

2

3

1

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy* (1.1 - 1.2 £ 1.1.b + 1.1.c)

 

1.1

Zadłużenie ogółem na dzień 31 marca 1996 r.

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych za okres od 1 stycznia do 31 marca 1996 r.

 

1.2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p.u., obowiązujący na dzień 31 marca 1996 r.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

2

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy (2.1-2.2 £ 2.1.b + 2.1.c)

 

2.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

2.2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p.u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

3

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (3.1 - 3.3 + 3.2 £ 3.1.b + 3.1.c)

 

3.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

3.2

Nominalna kwota umorzenia kredytu, dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy

 

3.3

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p.u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

4

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy (4.3-4.2 £ 4.1.b + 4.1.c)

 

4.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

4.2

Wpłata należna (zgodnie z art. 7 lub 11 ustawy)

 

4.3

Wpłata dokonana

 

4.4

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

5.

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy, po zastosowaniu art. 11b ustawy

[0,7 x (5.2.b + 5.2.c)]

 

5.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia, z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

d) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

5.2

Zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek i z tytułu przejściowego wykupienia odsetek po zastosowaniu art. 11b ustawy, z tego z tytułu:

 

 

a) skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

5.3

Wpłata dokonana [5.1.a + 5.2.a + 0,3 x (5.2.b + 5.2.c)]

 

5.4

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

6

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy (6.1.c)

 

6.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia, z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

6.2

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

7

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy (7.1-7.2 £ 7.1.c + 7.1.d)

 

7.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

d) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

7.2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p.u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

8

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy, po zastosowaniu art. 11b ustawy

[0,7 x (8.2.b + 8.2.c)]

 

8.1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia, z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

b.1) skapitalizowanych odsetek do 30 czerwca 1993 r.

 

 

b.2) skapitalizowanych odsetek po 30 czerwca 1993 r.

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

d) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

8.2

Zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek i z tytułu przejściowego wykupienia odsetek po zastosowaniu art. 11b ustawy, z tego z tytułu:

 

 

a) skapitalizowanych odsetek

 

 

a.1) skapitalizowanych odsetek do 30 czerwca 1993 r.

 

 

a.2) skapitalizowanych odsetek po 30 czerwca 1993 r.

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

8.3

Wpłata dokonana

 

 

[8.1.a + 8.2.a.1 + (0,3 x 8.2.a.2) + 0,3 x (8.2.b + 8.2.c)]

 

8.4

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

9

Łączna kwota (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

 

 

*Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)).

 

Sporządził

..............................................................

(imię i nazwisko, nr telefonu)

 

..............., dnia ................................................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego

pracownika spółdzielni mieszkaniowej)

 

______

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.

 

ZAŁĄCZNIKNr 2

 

WZÓR

 

.....................................................................

(pieczęć banku)

 

ROZLICZENIE UMORZEŃ ZADŁUŻENIA KREDYTOBIORCÓW Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

 

za ........... kwartał .................. r.

 

Lp.

Tytuł umorzenia

Kwota dokonanych w kwartale umorzeń

w złotych

 

 

zadłużenia ogółem

z tego z tytułu

 

 

przejściowego wykupienia odsetek

naliczonego

w danym roku oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek

1

2

3

4

5

1

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu ustalona na dzień 31 marca 1996 r. (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy*)

 

 

 

2

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w przypadku postawienia go do dyspozycji spółdzielni (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy)

 

 

 

3

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy)

 

 

 

4

Nadwyżka miesięcznej spłaty ponad jej minimalną wysokość (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy)

 

 

 

5

Spłata całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz 30 % zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek (art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy)

 

 

 

6

Kwota zadłużenia nieodzyskana przez bank w drodze windykacji należności (art. 6 ust. 3 ustawy)

 

 

 

7

Kwota zadłużenia niespłacona przez kredytobiorcę w ciągu 20 lat systematycznej i terminowej spłaty kredytu (art. 10a ust. 1 ustawy)

 

 

 

8

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w przypadku podjęcia przez kredytobiorcę spłaty kredytu na zasadach określonych w art. 7 ustawy (art. 11 ust. 3 ustawy)

 

 

 

9

Spłata całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 1993 r. oraz 30 % odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r. i 30 % zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek (art. 11 ust. 6 ustawy)

 

 

 

10

Kwota zadłużenia umorzona na podstawie art. 11b ustawy

 

 

 

 

Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

 

 

 

 

Dane uzupełniające:

(w złotych)

 

1.Kwota skapitalizowanych odsetek, o którą zmniejszono stan zadłużenia na podstawie art. 11b ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)).

2.Kwota skapitalizowanych odsetek, o którą zmniejszono stan zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

3.Kwota skapitalizowanych odsetek, o którą zmniejszono stan zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

4.Kwota skapitalizowanych odsetek umorzonych w ciężar budżetu państwa na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

 

*Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

 

Sporządził:

...............................................................................................................................

(imię i nazwisko, nr telefonu)(pieczęć i podpis upoważnionego

pracownika banku)

 

..............., dnia ...............................

 

______

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.