W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 


Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy,

o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi;”;

2) w art. 6j:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od wielkości

gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, odbierania

odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także rodzaju zabudowy.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może

podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych

nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu

obliczania opłaty zgodnie z ust. 3 dla części nieruchomości, na której jest

prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu.”;

3) w art. 6k:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę

takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia

opłat na obszarze gminy;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa

w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia

przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa

w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo

zasady ustalania tych opłat.”;

4) w art. 6l dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów

i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.”;

5) w art. 6m dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym,

mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego

urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za

pomocą środków komunikacji elektronicznej.”;

6) w art. 6n ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania

deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące

sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do

wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach

i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi

zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.”;

7) po art. 6q dodaje się art. 6qa w brzmieniu:

„Art. 6qa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem

egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

8) w art. 6r:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy,

o których mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód

związku międzygminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu

przejętych zadań.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, organem egzekucyjnym

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem

egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku

międzygminnego.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina

może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do

zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym lub technicznym.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171,

poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) w art. 10 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rady gmin są obowiązane podjąć, w terminie 13 miesięcy od dnia wejścia w życie

ustawy, uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3

ustawy zmienianej w art. 1.”.

Art. 3. Uchwały podjęte na podstawie art. 6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1 ustawy, o której

mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu podjęcia uchwał na

podstawie art. 6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem

art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.