W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
22 czerwca 2018 r., Imieniny: Pauliny, Flawiusza, Agenora
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego

                                                  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,                                                                                                                                                                                   mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnegoArt. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,

poz. 266, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) tymczasowym pomieszczeniu — należy przez

to rozumieć pomieszczenie nadające się do

zamieszkania, posiadające dostęp do źródła

zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby

te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,

oświetlenie naturalne i elektryczne,

możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody

budowlane oraz zapewniające możliwość

zainstalowania urządzenia do gotowania

posiłków, zapewniające co najmniej

5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę

i w miarę możności znajdujące się w tej samej

lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas

zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;”;

2) w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wykonywania przez komornika

obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa

w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)), gmina

wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo

noclegownię, schronisko lub inną placówkę

zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że

pomieszczenie odpowiadające wymogom

tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel

lub dłużnik albo osoba trzecia.”;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Przepisów art. 14 i 16 nie stosuje się,

gdy powodem opróżnienia lokalu jest

stosowanie przemocy w rodzinie lub

wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy

przeciwko porządkowi domowemu,

albo niewłaściwe zachowanie czyniące

uciążliwym korzystanie z innych

lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu

nastąpiło bez tytułu prawnego.

2. Nakazując opróżnienie lokalu z powodów,

o których mowa w ust. 1, sąd

w wyroku wskazuje te powody.”;

4) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Tymczasowe pomieszczenia

Art. 25a. Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń,

które przeznacza się na wynajem.

1342

USTAWA

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86,

poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,

z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.

Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92

i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,

poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,

Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,

poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,

Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546,

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153,

poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,

Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,

poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172,

poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,

Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,

poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466,

Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7,

poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121,

poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59,

poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796,

Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67,

poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45,

Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228,

Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458,

Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887

i Nr 224, poz. 1342.

Art. 25b. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia

zawiera się na czas oznaczony, nie

krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Art. 25c. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia

zawiera się z osobą, wobec której

wszczęto egzekucję na podstawie tytułu

wykonawczego w którym orzeczono obowiązek

opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu

potrzeb mieszkaniowych, bez

prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego,

z zastrzeżeniem art. 25d.

Art. 25d. Prawo do tymczasowego pomieszczenia

nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:

1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie

opróżnienia lokalu zostało

orzeczone z powodu stosowania przemocy

w rodzinie lub z powodu rażącego

lub uporczywego wykraczania przeciwko

porządkowi domowemu albo

niewłaściwego zachowania czyniącego

uciążliwym korzystanie z innych

lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał

zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu

prawnego;

2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia

lokalu zajmowanego na podstawie

umowy najmu okazjonalnego, której

zawarcie zostało zgłoszone zgodnie

z art. 19b ust. 1;

3) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia

tymczasowego pomieszczenia.

Art. 25e. Do najmu tymczasowych pomieszczeń

stosuje się odpowiednio przepisy art. 4,

art. 10 ust. 1—3, art. 11 ust. 2 pkt 1—3,

art. 13, art. 18, art. 20 ust. 2a i 2b, art. 21,

art. 23 ust. 3 i 4 oraz art. 25.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,

poz. 296, z późn. zm.3)) w art. 1046:

1) uchyla się § 2 i 3;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu

służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego,

z którego nie wynika prawo dłużnika

do lokalu socjalnego lub zamiennego,

komornik usunie dłużnika do innego lokalu

lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi

przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje

tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia,

w którym może zamieszkać, komornik

wstrzyma się z dokonaniem czynności do

czasu, gdy gmina właściwa ze względu na

miejsce położenia lokalu podlegającego

opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże

dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie

dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po

upływie tego terminu komornik usunie dłużnika

do noclegowni, schroniska lub innej

placówki zapewniającej miejsca noclegowe

wskazanej przez gminę właściwą ze względu

na miejsce położenia lokalu podlegającego

opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni,

schroniska lub innej placówki zapewniającej

miejsca noclegowe, komornik powiadomi

właściwą gminę o potrzebie zapewnienia

dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.”;

3) uchyla się § 41;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem

czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik

albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające

wymogom tymczasowego pomieszczenia.”;

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,

z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.

Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92

i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,

poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,

Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,

poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,

Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546,

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153,

poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,

Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,

poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172,

poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,

Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,

poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466,

Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7,

poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121,

poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59,

poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796,

Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67,

poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45,

Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228,

Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 214, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458,

Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854 i Nr 149, poz. 887.

5) po § 5 dodaje się § 51 w brzmieniu:

„§ 51. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do

tymczasowego pomieszczenia, komornik

usunie dłużnika do noclegowni, schroniska

lub innej placówki zapewniającej miejsca

noclegowe, wskazanej na wniosek komornika

przez gminę właściwą ze względu na

miejsce położenia lokalu podlegającego

opróżnieniu.”;

6) uchyla się § 6—8;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania

w sprawach o opróżnienie lokalu, lub

pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości,

mając na względzie ochronę przed

bezdomnością osób eksmitowanych oraz

sprawne prowadzenie egzekucji.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 listopada

2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski