W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Monitoring

Polityka

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1.

Polityka określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu
z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu
z kamer.

§ 2.

Administratorem Danych systemu monitoringu wizyjnego jest  Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

§ 3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem  monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

                                            § 4.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 

1)     zapewnienie ochrony mienia,

2)     zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

§ 5.

1.  Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej decyduje o wyborze miejsc objętych monitoringiem, liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu oraz jego umiejscowieniu, biorąc pod uwagę  ocenę bezpieczeństwa
na konkretnych nieruchomościach.

2.  Wykaz obszaru objętego monitoringiem wizyjnym Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1)     budynek przy ul. Budowlanych 2, wewnętrzne ciągi komunikacyjne i teren przyległy,

 

2)     budynek od strony  ul. Paczkowskiego 24 wraz z fragmentem przyległego parkingu,

 

3)     budynek przy ul. Sikorskiego 6 wraz z  terenem przyległym,

 

4)     fragment budynku przy ul. Wrzesińskiej 20-22 wraz z  terenem przyległym,

 

5)   wejście do budynku przy ul. Sobieralskiego 11 wraz z terenem przyległym
 i wewnętrzne ciągi komunikacyjne na parterze budynku,

 

6)   wewnętrzne ciągi komunikacyjne na parterze budynku przy
 ul. Sobieralskiego 13.

 

7)     budynek przy ul. Paczkowskiego 8-12 wraz z terenem  przyległym.

 

8)     fragment  budynku przy os. Kazimierza Wielkiego 13  wraz
z terenem  przyległym.

 

9)     zabudowa śmietnikowa przy budynku os. Kazimierza Wielkiego 13  wraz
z terenem  przyległym,

 

10)   zabudowa śmietnikowa przy budynku os. Kazimierza Wielkiego 7 wraz
 z terenem  przyległym,

 

11)   fragment  budynku przy os. Kazimierza Wielkiego 8  wraz
 z terenem  przyległym,

 

12)   fragment  budynku przy os. Kazimierza Wielkiego 23  wraz
 z terenem  przyległym,

 

13)   fragment  budynku administracji GSM przy os. Jagiellońskim 29  wraz
 z  przyległym parkingiem,

 

14)     zabudowa śmietnikowa   przy budynku os. Orła Białego 7 wraz
z terenem  przyległym,

 

15)   fragment  budynku przy   os. Orła Białego 12  wraz
 z terenem  przyległym,

 

16)   zabudowa śmietnikowa   przy budynku os.  Piastowskie 9 wraz
 z terenem  przyległym,

 

17)  pasaż  handlowy przy os. Jagiellońskim 46  wraz z terenem  przyległym,

 

18)  przejście w tunelu budynku przy ul. Barciszewskiego 12.

 

§ 6.

 

2. Każda zmiana obszaru monitorowanego oraz montaż dodatkowych kamer wymaga od przypisanych obszarowo Administratorów nieruchomości niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1) kamer rejestrujących obraz,

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się
w pomieszczeniach budynku przy:

1) ul. Budowlanych 2;

2) ul. Paczkowskiego 8-12;

3) ul. Sobieralskiego11;

4) ul. Sobieralskiego 13;

5) ul. Wrzesińska 20-22;

6) os. Jagiellońskie 29 i 46.

5.  Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

6.  Dostęp do zapisu i obrazu oraz obsługi monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby
te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony  danych osobowych.

7.  Monitoring funkcjonuje całodobowo.

8.  Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

§ 7.

 

1.    Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na obiektach monitorowanych.

2.    Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery z  następującą klauzulą:

1)    Administratorem systemu monitoringu jest Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Budowlanych 2,
www.sm-gniezno.pl

2)    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@sm-gniezno.pl, tel. 61 426-54-25 wew.119.

3)    Monitoring stosowany jest w celu  ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4)    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora art.6 ust.1 lit f) RODO.

5)    Monitoring obejmuje (wskazane  miejsce obszaru objętego monitoringiem).

6)    Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres do 21 dni,
za wyjątkiem danych dotyczących  incydentów związanych  z naruszeniem bezpieczeństwa, wówczas dane mogą być przechowywane dłużej tj.
do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

7)    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu w uzasadnionych przypadkach  ma prawo dostępu do zapisu, przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.

8)    Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach przez te przepisy uzasadnionych osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo
do ograniczenia przetwarzania.

9)    Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8.

1.  Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 21 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
W praktyce okres ten może być krótszy niż 21 dni z uwagi na ilość zapisanych danych.

2.     Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony  uprawnionym instytucjom
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, Straży Miejskiej na ich pisemny wniosek za zgodą Administratora Danych.

3.     Udostępnienie zapisu z monitoringu konsultowane jest z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

4.     W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków  organów
o których mowa w ust.1 , w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

5.     Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu
na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie
do  Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w siedzibie przy ul. Budowlanych 2 w Gnieźnie,
w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie
z rejestratora.

6.     Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę,  miejsce oraz  czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienie właściwego obrazu.

7.     Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym,
a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

8.     Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu
do danych z  zapisu monitoringu w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zgodą Administratora Danych  sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją
w sposób trwały następującymi danymi:

1)     numer porządkowy kopii;

2)     okres, którego dotyczy nagranie;

3)     źródło nagrania:  wskazanie  kamery obszaru monitorowanego;

4)     data wykonania kopii;

5)     dane osoby, która sporządziła kopię.

9.     Kopia przechowywana jest u upoważnionego Administratora nieruchomości
w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

10.  Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii
z monitoringu wizyjnego sporządzonej na wniosek osoby zainteresowanej.

11.  Rejestr zawiera następujące informacje:

1)     numer porządkowy kopii nagrania;

2)     okres, którego dotyczy nagranie;

3)     źródło nagrania: wskazanie  kamery obszaru monitorowanego; 

4)     data wykonania kopii nagrania;

5)     nazwa podmiotu, któremu udostępniono kopię nagrania;

6)     informacja o zniszczeniu kopii nagrania;

7)     dane osoby, która sporządziła kopię nagrania;

8)     podpis osoby, która sporządziła kopię;

12.   Rejestr kopii z monitoringu wizyjnego prowadzony jest w formie papierowej przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13.   Wpisy do rejestru dokonuje się  po zawiadomieniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Administratora nieruchomości o:

1)     sporządzeniu kopii;

2)     wydaniu kopii wnioskującemu;

3)     nie odebraniu kopii przez wnioskującego w wyznaczonym terminie
i zniszczeniu kopii. 

14.   Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest  wnioskodawcy
za pokwitowaniem, którego dokonuje się na wniosku o udostępnienie kopii nagrania.

15.   Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji, Sądom, Prokuraturze, Straży  Miejskiej. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Fakt ten dokumentuje się stosownym protokołem, który pozostawia się w dokumentacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 9.

1.  Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Administratora Danych.

2.  Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie Polityki funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pośrednictwem strony internetowej www.sm-gniezno.pl,
oraz u  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pok. nr 36 w siedzibie Administratora Danych przy ul. Budowlanych 2 w Gnieźnie.  

3.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora Danych.

4.  Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora Danych za pośrednictwem sekretariatu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5.  Każde żądanie  będzie rozpatrywane przez Administratora Danych indywidualnie w zakresie podstawy prawnej żądania.

6.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Treść niniejszej Polityki zamieszcza się  na stronie internetowej Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakładce ”RODO”, "Monitoring".

 

                                                                                                                                      Administrator danych