Aktualności

wróć
Zarząd Gnieźnieńskiej SM ogłasza

Zarząd Gnieźnieńskiej SM ogłasza

25 I 2023, 12:30:00


przetarg otwarty, nieograniczony na wynajem lokalu handlowo– usługowego, położonego w budynku w Gnieźnie przy ul.Budowlanych 2A o powierzchni 70,00 m².

 

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi : 9,90 zł netto

Oprócz czynszu obowiązują również opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości i gruntu, zimnej wody oraz podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2023r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Budowlanych 2 piętro I

o godz.1200 .

Kwota postąpienia wynosi 1,00 zł za 1 m².

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Lokal oglądać można w dniu 10.02.2023r.

w godz. 1000 - 1100 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej : PKO BP SA I o/Gniezno 29 1020 4115 0000 9602 0001 7301 z dopiskiem ,,na lokal użytkowy przy ul.Budowlanych 2A w Gnieźnie” w wysokości : 1.000,00 zł najpóźniej do dnia 13.02.2023 r.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli nowy Najemca uchyli się od podpisania umowy do dnia 1 marca 2023 r.

 

Warunkami zawarcia umowy najmu i wydania lokalu są:

- wpłacenie kaucji na zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego związanych z umową najmu, której wysokość wynosiła będzie równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu brutto,

- w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - wyrażenie zgody przez współmałżonka na zaciąganie zobowiązań związanych z zawartą umową najmu i możliwość zaspakajania ich z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Przejęcie lokalu nastąpi w dniu 01.03.2023r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, co do którego najemca nie będzie wnosił roszczeń po podpisaniu umowy najmu. Od dnia przejęcia lokalu obowiązywać będzie wynegocjowany w drodze przetargu czynsz najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Ekonomicznym Sp-ni Gniezno ul. Budowlanych 2 pok. 12 tel. 061-426-54-25 wew. 135. oraz na stronie internetowej GSM : www.sm-gniezno.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA CELEM ZAPEWNIENIA RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zasadach na jakich przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1. Administrator danych osobowych:

nazwa administratora: Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

adres: ul. Budowlanych 2,62-200 Gniezno

e-mail: sekretariat@sm-gniezno.pl

tel: (61) 426-54-25 wew.129

Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000043240, NIP: 7840002826, REGON: 000488540

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

w Spółdzielni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można

kontaktować się:

- listownie, kierując korespondencję na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno,
- telefonicznie 61426 54 25 wew.119,
- e-mailowo na adres: iod@sm-gniezno.pl

3. Cel przetwarzania danych:

zawarcie i wykonanie umowy tak, aby można było realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone
oraz obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

ü art.6 ust.1 lit. b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a kontrahentem,

ü art.6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie rozliczeń rachunkowo-księgowych i podatkowych,

ü art.6 ust.1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

4. Udostępnienie danych osobowych:

Dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom i organom, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółdzielni np. obsługującym systemy informatyczne IT, podmiotom zobowiązanym do windykacji należności.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych:

na czas obowiązywania umowy/umów, a po ich zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń, wynikających
z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą.

7. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, żeprzetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8. Źródło pochodzenia danych:

od osoby, której dane dotyczą

9. Wymóg podania danych:

podanie danych osobowych jest konieczne oraz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

dane nie będą przez Spółdzielnię przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.

 

Zarząd Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

( data i czytelny podpis osoby udostępniającej dane osobowe)

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem