22 września 2023 r., Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Aktualności

wróć
Ministerstwo odpowiada

Ministerstwo odpowiada

7 IX 2022, 09:24:00

Ministerstwo

Klimatu i Środowiska

Departament Ciepłownictwa

DC-WKiC.055.189.2022.MZ Warszawa, dnia 26-08-2022 r.

2226556.8225062.6608721

 

Pan

Zdzisław Kujawa

Prezes Zarządu

Gnieźnieńska Spółdzielnia

Mieszkaniowa

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.08.2022 r. o znaku EE/399/2022 r., dotyczącego drastycznego wzrostu cen za ogrzewanie, uprzejmie informuję o działaniach Rządu RP podjętych w sprawie ograniczenia skutków wysokich cen energii cieplnej dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej.

Wobec konieczności łagodzenia skutków trwającego obecnie kryzysu energetycznego i gwałtownego wzrostu cen paliw dla ciepłownictwa oraz w celu wsparcia gospodarstw domowych w zapewnieniu zaopatrzenia ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z systemów ciepłowniczych po akceptowalnych cenach opracowano kompleksowe rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę wzrastające w sposób bezprecedensowy ceny węgla kamiennego oraz gazu ziemnego, z których w większości wytwarzane jest ciepło w Polsce, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przeanalizowano szereg możliwych do rozwiązania wariantów działań osłonowych przed rosnącymi cenami ciepła przenoszonymi na opłaty za ciepło i obciążające gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej. W dniu 23 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska (nr UD423 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), został przyjęty przez Radę Ministrów.

Powyższy projekt ustawy ma na celu wprowadzenie mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzanie ciepła, tzw. Średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Dla odbiorców tej grupy ograniczona zostaje średnia cena wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu. Rekompensata pozwoli na ograniczenie opłat ponoszonych przez odbiorców pomimo rosnących kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło. Rozwiązanie jest niezbędne, celem ograniczenia negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen paliw. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie zagrożenia zatorami płatniczymi mogącymi dotknąć przedsiębiorstwa dostarczające ciepło, z powodu dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych tych przedsiębiorstw. Wskazać jednocześnie należy, że mechanizm ma wpływ na wysokość cen ponoszonych przez odbiorców ciepła i nie stanowi dodatkowego wsparcia dla samych przedsiębiorstw.

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; tel. (22)6958281, www.gov.pl/klimat

Działamy zgodnie z EMAS-zarządzając instytucją dbamy o środowisko

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensat a, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

-dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ

-dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, proponuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Wysokość wsparcia powiązana jest z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane będą w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dodatkowo gospodarstwa domowe korzystają z obowiązujących już narzędzi wsparcia w postaci dodatku osłonowego i obniżenia stawki VAT na ciepło służące do ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

Dodatek osłonowy wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) jako kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, jest istotnym mechanizmem niwelującym rosnące ceny energii, gazu i żywności. Ustawa ta wprowadziła całkowicie nowe narzędzie służące do walki z wzrostami cen surowców energetycznych. Stawki dodatku osłonowego, uzależnione między innymi od dochodów i ilości osób w gospodarstwie domowym, wynoszą od 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 1437,50 zł dla gospodarstw wieloosobowych. Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Szacuje się, że rozwiązanie to wpływać będzie bezpośrednio na niemal 7 milionów gospodarstw domowych co stanowi ok. 52% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Mając na uwadze konieczność ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen paliw, Rząd podjął działania mające na celu zredukowanie wzrostu rachunków odbiorców ciepła poprzez obniżenie stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostaw energii cieplnej. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 poz. 2350), stawkę podatku VAT na ciepło obniżono do 8 %. Rozporządzenie wprowadzające to rozwiązanie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2021 r., a obniżone stawki obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 196) wprowadziła stawkę podatku VAT dla tego rodzaju energii ustanowioną na poziomie 5%. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488), wydłużyła okres stosowania obniżonej stawki podatku VAT dla energii cieplnej do dnia 31 października 2022 r. Rada Ministrów 23 sierpnia 2022 r. zdecydowała o przedłożeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej, co oznacza między innymi, utrzymanie obniżonych stawek VAT na energię cieplną.Z poważaniem

Piotr Sprzączak

Dyrektor

Departament Ciepłownictwa

/-podpisany cyfrowo/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem