W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
22 października 2021 r., Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
Aktualności

wróć

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14sierpnoa 2020 r., IV CSK 52/20 Żądanie udostępniania dokumentów w postaci stanu technicznego lokalu

7 IX 2021, 09:59:00


TEZA aktualna

Wśród dokumentów wymienionych w art. 81 ust. 1 u.s.m. nie ma dokumentów o charakterze techniczno-sprawozdawczym , a interpretowanie zamkniętego katalogu uprawnień informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej w sposób rozszerzający byłoby nieuprawnione. Nie powinno budzić wątpliwości, że żądanie udostępniania dokumentów w postaci protokołów stanu technicznego lokalu wykracza poza ratio legis normy wynikającej z art. 81 ust. 1 u.s.m., którą jest umożliwienie członkowi spółdzielni uzyskania informacji o działaniach organów spółdzielni, a nie o stanie technicznym lokalu.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marcin Krajewski

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie powództwa A.M. przeciwko (…) Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w L. o nakazie wydania dokumentów, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 sierpnia 2020r.,na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 19 września 2019r.,sygn..akt (…),

Dnia 14 sierpnia 2020 r. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 19 września 2019r. Sąd Apelacyjny w (…) oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w L. z 21 czerwca 2018r., rozstrzygając o kosztach postępowania apelacyjnego stosownie do jego wyniku.
Powód wniósł o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, powołując się na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, które sprowadza się do pytania , czy w obecnym stanie prawnym brak jest podstawy prawnej do żądania od spółdzielni mieszkaniowej przez członka spółdzielni, będącego podmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ,dokumentów – protokołów dotyczących stanu technicznego lokalu.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania ,jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnie potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona(art. 3989 § 1k.p.c.). Skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia, którego rozpoznanie przez SN musi być uzasadnione względami o szczególnej doniosłości, wkraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi swoje źródło w interesie publicznym wyrażającym się w szczególności w konieczności zapewnienia jednolitej wykładni i jednolitego stosowania prawa.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. może być wyłącznie problem o charakterze prawnym, a nie faktycznym lub wynikającym ze stwierdzonych przez skarżącego uchybień Sądu. Jego Rozstrzygnięcie powinno stwarzać przy tym realne i poważne trudności, a także mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia innych spraw. Skarżący winien jest w przypadku tej podstawy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przedstawić pogłębioną argumentację prawną, a zagadnienie prawne musi mieć charakter ściśle jurydyczny, powstały na tle konkretnego przepisu prawa. Nie może ono opierać się na subiektywnej ocenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ( zob. post SN z 24 sierpnia 2016 r., I CSK 657/17: z 10 kwietnia 2018 r.,I CSK 733/17: z 11 kwietnia 2018 r., Iv CSK 514/17: z 19 kwietnia 2018 r,. I CSK 709/17; z 24 kwietnia 2018 r., IV CSK 552/17; z 10 maja 2018 r., I CSK 798/17; z 16 maja 2018 r., II CSK 15/18; z 22 maja 2018 r., I CSK 23/18).
Sformułowane przez powoda pytanie wspomnianych wymogów nie spełnia. Nie odnosi się ono w sposób generalny i abstrakcyjny do treści jakiegokolwiek przepisu ,który miałby podlegać niejednolitej wykładni, wobec czego wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania należy uznać za oczywiście bezzasadny.
przesłanka przyjęcia skargi kasacyjnej w postaci występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego wymaga od skarżącego sformułowania pytania prawnego wedle podobnych zasad, jak ma to miejsce w przypadku zagadnień prawnych przedstawianych do rozstrzygnięcia SN przez sądy odwoławcze (art.390 § 1 k.p.c.). W niniejszej sprawie natomiast skarżący oczekuje w istocie wskazania przez SN, czy istnieje podstawa prawna , na której możliwe byłoby żądanie wydania przez spółdzielnię mieszkaniową protokołów dotyczących stanu technicznego lokalu. Jak wskazano powyżej ,żądanie to wykracza poza cel przyczyny kasacyjnej wymienionej we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Celem tym jest bowiem wyjaśnienie poważnych wątpliwości prawnych, które nadają się do rozstrzygnięcia , a nie poszukiwanie różnych potencjalnych materialnych podstaw prawnych roszczenia procesowego.

Wśród dokumentów wymienionych w art. 81 ust. 1 u.s.m. nie ma dokumentów o charakterze techniczno-sprawozdawczym , a interpretowanie zamkniętego katalogu uprawnień informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej w sposób rozszerzający byłoby nieuprawnione. Twierdzenie powoda ,że art. 81 ust. 1 u.s.m. nie zawiera katalogu zamkniętego pozostaje w sprzeczności i z dotychczasowymi wypowiedziami judykatury. Nie powinno również budzić wątpliwości ,że żądanie udostępnienia dokumentów w postaci protokołów stanu technicznego lokalu wykracza poza ratio legis normy wynikającej z art. 81 ust. 1 u.s.m., którą jest umożliwienie członkowi spółdzielni uzyskania informacji o działaniach organów spółdzielni , a nie o stanie technicznym lokalu.

Z tych przyczyn należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ( art. 3989 § 2 k.p.c.)