W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Uchwała nr XXVII/309/2012 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć

Prezydentowi Miasta Gniezna wg określonego wzoru w terminie do dnia 31 marca 2013r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodnicząca Rady Miasta

Gniezna

Maria Kocoń

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania

deklaracji:

Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012., poz. 391) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Gniezna Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, Biuro Obsługi

Interesanta lub pocztą na wskazany niżej adres

Pierwsza deklaracja do dnia 31 marca 2013r.

 

Organ właściwy do

złożenia deklaracji:

Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6

62-200 Gniezno

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja korekta deklaracji

data zaistnienia zamian……………………….…………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

współwłaściciel, współposiadacz

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

inny

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej)

1.

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP/REGON (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej)

2.

Adres zamieszkania / Adres siedziby

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVII/309/2012 Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 listopada 2012r.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA GNIEZNA

3. 4. 5.

Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu

6. 7. 8.

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu/

adres e-mail

9. 10. 11.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica nr domu/nr lokalu/

nr działki (w przypadku nie nadania,nr domu)

12. 13. 14.

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu

15. 16. 17.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D

niniejszej deklaracji zamieszkuje:

18.

(należy podać liczbę mieszkańców)

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości

wskazanej w części D niniejszej deklaracji

odpady będą gromadzone i odbierane, w sposób selektywny

TAK NIE

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Liczba mieszkańców

(proszę wpisać liczbę z pozycji 18)

19.

Miesięczna stawka opłaty za jednego

mieszkańca

(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

20. …………zł

jeżeli zaznaczono TAK

w dziale E

21. …………..zł

jeżeli zaznaczono NIE

w dziale E

Wysokość miesięcznej opłaty

proszę wypełnić tylko jedno pole:

1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób

selektywny jest to iloczyn pozycji 19 x 20;

2. w przypadku odpadów zmieszanych jest to

iloczyn pozycji 19 x 21

22.

(poz. 19 x poz. 20)

(należy podać kwotę w PLN)

23.

(poz. 19 x poz. 21)

(należy podać kwotę w PLN)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

…………………………………………………… ……………………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie

z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze. zm.).

Objaśnienia:

1. Przez „właściciela nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne

podmioty władające nieruchomościami (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t. j. Dz. U z 2012r. poz. 391).

2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel nieruchomości powinien złożyć

odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.

3. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Prezydenta Miasta Gniezna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 marca 2013r,

pozostałe 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową

deklarację do Prezydenta Miasta Gniezna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym

nastąpiła zmiana.

6. W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do

danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 15 marca

2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 15 czerwca

3) za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 15 września

4) za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 15 grudnia.

- zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/308/2012 Rady Miasta w Gnieźnie w sprawie określenia terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Kasie Urzędu

Miejskiego w Gnieźnie lub na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

8. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Biuro Obsługi Interesanta, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres do dnia 31 marca 2013r.

9. Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 n, ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) Rada Miasta uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.