W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Projekt ustawy
SEJM Warszawa, dnia 25 maja 2011 r.
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Infrastruktury
* * *
INF-0141-20 –11
Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(druk nr 2487); poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo
spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510); senackim projekcie ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2544), poselskim
projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr
2573) oraz poselskim projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk
nr 3494).
W rezultacie obrad w dniach 17 grudnia 2009 r., 10 lutego, 18 maja, 7 lipca i 6
października 2010 r., 2,17, 24, 30 i 31 marca, 13, 15, 27, i 28 kwietnia oraz 10, 11, 12,
18, 24 i 25 maja 2011 roku podkomisja przedstawia tekst projektu ustawy.
Przewodnicząca Podkomisji
/-/Lidia Staroń
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia:
senackiego i poselskich projektów ustaw
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(druki nr 2544, 2487 i 2573); poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze,
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510)
oraz poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (druk nr 3494)
Projekt
USTAWA
z dnia ............................2011 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin, przez
dostarczanie członkom spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w
szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.
3. Przedmiotem działalności spółdzielni może być zgodnie z jej statutem:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
spółdzielni spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach
lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
spółdzielni odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we
współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz
członków spółdzielni własności tych domów,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu.
4. Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej
członków nabyte na podstawie ustawy.
5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej
członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej
nieruchomości.
6. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta jest bezpośrednio
związana z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.
Art. 2.
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września
1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.1)), z
zastrzeżeniem ust. 2–7 i art. 3 i 4.
2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1, dotyczące wystąpienia, wykluczenia i wykreślenia
ze spółdzielni, stosuje się tylko do chwili zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy o ustanowienie odrębnej
własności lokalu.
3. Nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 dotyczących udziałów i
wpisowego.
4. Członek spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu lub kopii statutu i regulaminów, wglądu
lub otrzymania odpisów lub kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów ich obrad,
protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności
spółdzielni, dowodów księgowych i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami
trzecimi i innych dokumentów spółdzielni; koszty sporządzenia odpisów lub kopii
dokumentów, z wyjątkiem odpisów lub kopii statutu i regulaminów, pokrywa
zainteresowany członek spółdzielni.
5. Członek któremu spółdzielnia odmówiła wglądu lub wydania odpisów lub kopii
dokumentów, o których mowa w ust. 4, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia lub wydania odpisów lub kopii tych
dokumentów.
6. Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy wymienionej w ust. 1 nie stosuje się do ustanowienia lub
przeniesienia odrębnej własności lokali, przeniesienia własności domu jednorodzinnego
oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
7. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni będących w likwidacji lub w
upadłości. Przewidziane w ustawie obowiązki związane z ustanowieniem lub
przeniesieniem odrębnej własności lokalu obciążają odpowiednio likwidatora lub
syndyka masy upadłości spółdzielni.
Art. 3.
1. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
dotyczących zebrania przedstawicieli i zebrań grup członkowskich.
2. Statut może stanowić, że jeżeli liczba członków spółdzielni przekroczy 500, walne
zgromadzenie jest podzielone na części.
3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych
członków uprawnionych do głosowania.
4. Poszczególne części walnego zgromadzenia składają się z członków spółdzielni, których
prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką
spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia.
Każdy członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach walnego
zgromadzenia bez prawa udziału w głosowaniu.
5. Rada nadzorcza spółdzielni podejmuje uchwałę o zaliczeniu członków spółdzielni do
poszczególnych części walnego zgromadzenia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr
165, poz. 1180 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873.
6. Zarząd, rada nadzorcza i członek spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać
zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty
uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem walnego
zgromadzenia albo jego pierwszej części. Zarząd spółdzielni wykłada w lokalu
spółdzielni zgłoszone projekty uchwał nie później niż następnego dnia po ich zgłoszeniu,
zawiadamiając o tym członków spółdzielni w sposób określony w statucie. Zgłoszone
projekty uchwał i sprawy, zarząd umieszcza w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez
członka spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów
uchwał do dnia rozpoczęcia walnego zgromadzenia albo jego pierwszej części.
7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli jej projekt był umieszczony w porządku obrad
walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie
większość ogólnej liczby członków spółdzielni uczestniczących w walnym
zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku
pozostałego po zakończeniu likwidacji spółdzielni, zbycia nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego gruntu, zbycia lub oddania do korzystania przedsiębiorstwa
spółdzielni lub jego części wyodrębnionej organizacyjnie lub funkcjonalnie, do podjęcia
uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia,
na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej
połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
8. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się
wszystkich członków spółdzielni na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem
posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno
zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich
sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie
członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
9. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w
sprawie wyboru i odwołania prezesa spółdzielni, niezależnie od tego, który organ,
zgodnie ze statutem, wybiera i odwołuje członków zarządu. Kadencja zarządu spółdzielni
trwa 3 lata, z tym że walne zgromadzenie może odwołać prezesa lub innych członków
zarządu przed upływem kadencji.
10. Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu, w
tym prezesowi, albo członkom rady nadzorczej spółdzielni są podejmowane w
głosowaniu tajnym.
11. Nieudzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium prezesowi lub innemu członkowi
zarządu powoduje jego odwołanie. W razie odwołania prezesa lub innego członka
zarządu przez walne zgromadzenie lub nieudzielenia mu absolutorium rada nadzorcza
wyznacza jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji prezesa
lub innego członka zarządu oraz zwołuje w terminie dwóch miesięcy walne
zgromadzenie w celu dokonania wyboru prezesa lub innego członka zarządu.
Art. 4.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może
wykonywać uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej lub związku rewizyjnego wobec
spółdzielni mieszkaniowej określone w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze, z wyłączeniem art. 114, 115 i 133 tej ustawy, jeżeli uprawnień tych nie
wykonuje Krajowa Rada Spółdzielcza lub związek rewizyjny.
Art. 5.
1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym
przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
2. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również
samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy dotyczące lokali.
3. Lokalem o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy jest również dom zawierający
jeden lokal, a także samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona
do zaspokojenia innych potrzeb niż mieszkaniowe.
Art. 6.
1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do
czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo
odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka
spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Członkami spółdzielni są jej założyciele oraz osoby, które złożyły oświadczenia o
przystąpieniu i zostały przyjęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982
r. – Prawo spółdzielcze, jak również osoby, którym przysługuje ekspektatywa prawa
odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, choćby nie złożyły oświadczenia o
przystąpieniu i nie zostały przyjęte, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w
spółdzielni. Właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków
spółdzielni.
6. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa tego prawa
należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje
ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd
w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru
dokonuje spółdzielnia.
7. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą zbycia spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu lub ekspektatywy tego prawa oraz
rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 36.
Art. 7.
1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali
mieszkalnych, uczestniczą w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale przez uiszczanie
opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
uczestniczą w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale przez uiszczanie opłat zgodnie z
postanowieniami statutu.
3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, uczestniczą w pokrywaniu kosztów
budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych zgodnie z postanowieniami
statutu. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w
ust. 1.
4. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej
własności lokalu, uczestniczą w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie
wkładów budowlanych zgodnie z postanowieniami statutu.
5. Jeżeli spółdzielnia nadal zarządza nieruchomością, w której właścicielom
wyodrębnionych lokali przysługuje nie więcej niż połowa udziałów w nieruchomości
wspólnej oraz co najmniej do jednego lokalu członkowi spółdzielni przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, właściciel lokalu uczestniczy w pokrywaniu kosztów związanych z
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal
przez uiszczanie opłat nie wyższych niż opłaty ustalone na podstawie ust. 1 albo 2.
6. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1, 2 i 5;
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art.
10 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na
poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki
funduszu remontowego tych nieruchomości.
7. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością oświatową i
kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli walne zgromadzenie podejmie taką
uchwałę. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mogą uczestniczyć w takich
kosztach na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
8. Za opłaty, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, odpowiadają solidarnie z członkami
spółdzielni lub właścicielami niebędącymi członkami spółdzielni osoby pełnoletnie stale
z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 8, ogranicza się do wysokości opłat
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
10. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia
miesiąca. Statut może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż
ustawowy.
11. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przeznacza się wyłącznie na cele określone w
tych przepisach.
Art. 8.
1. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni lub właściciela niebędącego
członkiem spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat, o których mowa w art. 7
ust. 1, 2, 5 i 7.
2. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia zawiadamia członków spółdzielni i właścicieli
niebędących członkami spółdzielni co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. W wypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w
szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości
ciekłych, spółdzielnia zawiadamia członków spółdzielni i właścicieli niebędących
członkami spółdzielni co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat,
ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
4. Członkowie spółdzielni i właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą
kwestionować wysokość opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
5. Członkowie spółdzielni i właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą
kwestionować na drodze sądowej zasadność zmiany wysokości opłat w terminie 3
miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Do dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie ponoszą oni
opłaty w dotychczasowej wysokości.
6. Ciężar udowodnienia wysokości opłat i zasadności ich zmiany spoczywa na spółdzielni.
Art. 9.
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości
wspólnej.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może
przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości spółdzielni w zakresie obciążającym członków spółdzielni.
Art. 10.
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej
przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 4 lub art. 7 ust. 5, a przychodami z opłat, o
których mowa w art. 7 ust. 1–3 i 5, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.
2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub
wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego;
umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub
wkłady mieszkaniowe i budowlane.
3. Spółdzielnia tworzy odrębnie dla każdej nieruchomości fundusz na remonty zasobów
mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.
4. Jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną
na nieruchomości, której spółdzielnia jest właścicielem, a członkowie spółdzielni są
uprawnieni z tytułu spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub spółdzielczych
lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w budynku na tej nieruchomości lub zawarto z
nimi umowy o budowę lokali na tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu lub jej
zmiana wymaga pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni. Środki finansowe
pochodzące z takiego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy spółdzielnia zaciąga kredyt, który
ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części
ułamkowej nieruchomości stanowiącej udział spółdzielni we współwłasności tej
nieruchomości, a członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych
własnościowych praw do lokali lub spółdzielczych lokatorskich praw do lokali
mieszkalnych w budynku na użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym
własność spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym
gruncie albo nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.
Art. 11.
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody
osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu
usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu,
spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy
wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej,
spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu
przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół z udziałem funkcjonariusza
policji.
3. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy,
spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego
udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu.
4. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku
obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do
lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do
wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
5. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni i właściciel lokalu niebędący
członkiem spółdzielni wnosi opłaty za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu
zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż
opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.
6. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest lokal zamienny w rozumieniu
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.2)).
Art. 12.
1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby,
którym przysługiwało prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które
prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Spółdzielnia nie
ma obowiązku dostarczenia innego lokalu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do
korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Art. 13.
Statut określa prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności:
1) zawierania umów w sprawie budowy lokali;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006
r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
2) wnoszenia wkładu mieszkaniowego i budowlanego.
Rozdział 2
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Art. 14.
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek
spółdzielni zobowiązuje się uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w
budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi
na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia
między członkiem spółdzielni a spółdzielnią umowy o ustanowienie tego prawa. Umowa
powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz
członka spółdzielni, członka spółdzielni i jego małżonka albo osób wskazanych przez
członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się
odpowiednio przepisy o ochronie własności.
Art. 15.
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka spółdzielni całego
lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to
związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego
części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość
opłat na rzecz spółdzielni, członek spółdzielni jest obowiązany do pisemnego
zawiadomienia spółdzielni o tej czynności.
2. Umowy zawarte przez członka spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego
lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu.
Art. 16.
1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta,
zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do
zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów budowy w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w
umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanej budowy, która będzie stanowić
podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) inne postanowienia określone w statucie.
2. Członek spółdzielni, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad
określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy
przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków
publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu.
Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez
spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek
spółdzielni jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w
części przypadającej na jego lokal.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku
do użytkowania.
4. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie
odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu może nastąpić
wyłącznie na rzecz członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do tego lokalu.
Art. 17.
1. W wypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 7, za okres co
najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z
lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego
zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Sąd oddali
powództwo, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji
członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje
kilku osobom, w tym małżonkom, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednej lub kilku z tych osób albo
wobec jednego lub obojga małżonków.
3. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanie się prawomocne,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa oraz ustaje członkostwo
w spółdzielni.
4. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 21, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie
odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w
statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
5. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca
osobie uprawnionej wartość rynkowa jest równa kwocie, jaką spółdzielnia uzyska od
osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię
zgodnie z postanowieniami statutu.
6. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, w tym w
szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z
pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również
nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz
kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1, a także koszty określenia wartości
rynkowej lokalu.
7. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie lokalu.
8. Umowa o przeniesienie odrębnej własności lokalu, zawarta z innym członkiem przed
wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do tego
lokalu, jest nieważna.
9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka
spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Art. 18.
W wypadku ustania małżeństwa wskutek rozwodu albo unieważnienia małżeństwa były
małżonek, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w
wyniku podziału tego prawa, staje się członkiem spółdzielni.
Art. 19.
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Małżonek ten staje się członkiem spółdzielni.
2. Przepisy ust. 1 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu
mieszkaniowego.
Art. 20.
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym
osobom bliskim byłego członka. Spółdzielnia wyznacza tym osobom termin, nie krótszy
niż jeden rok, do złożenia oświadczenia o przystąpieniu i do zawarcia umowy. Po
bezskutecznym upływie terminu roszczenia wygasają, a uprawnionym osobom
przysługuje roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. Przepisy art. 17 ust. 4–7
stosuje się.
2. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu
nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona
na podstawie ust. 1 zamieszkiwała razem z byłym członkiem spółdzielni. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
wyboru dokonuje spółdzielnia.
3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o
których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. Osoba przyjęta w poczet członków
spółdzielni staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo
ustało. Przepisy ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym,
że termin wyznaczony przez spółdzielnię do dochodzenia roszczeń nie może być krótszy
niż 3 miesiące.
4. W wypadku ustania członkostwa w spółdzielni w okresie poprzedzającym zawarcie
umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o
przyjęcie do spółdzielni i zawarcie tej umowy. Przepisy ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz
ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym, że termin wyznaczony przez spółdzielnię do
dochodzenia roszczeń nie może być krótszy niż 3 miesiące.
5. W wypadku wygaśnięcia roszczeń, o których mowa w ust. 3 lub 4, spółdzielnia wypłaca
osobie uprawnionej kwotę wniesioną na poczet wkładu mieszkaniowego, zwaloryzowaną
według wartości rynkowej lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej kwota nie może być
wyższa od kwoty wniesionej na poczet wkładu mieszkaniowego przez osobę zawierającą
ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu zgodnie z postanowieniami statutu.
Art. 21.
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania
egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni nabywcą prawa do gruntu wraz z budynkiem
albo udziałem we współwłasności budynku nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu
lokalu mieszkalnego. W ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do gruntu wraz z
budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku do najemcy stosuje się art. 50.
2. Jeżeli w wypadku określonym w ust. 1 zbycie prawa do gruntu wraz z budynkiem albo
udziałem we współwłasności budynku nastąpiło przed ustanowieniem spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, nabywca, według swojego wyboru,
zobowiązuje się – po zakończeniu budowy – do zawarcia z osobą uprawnioną lub z inną
wskazaną przez nią osobą umowy najmu lokalu mieszkalnego bądź wypłaca osobie
uprawnionej kwotę wniesioną na poczet wkładu mieszkaniowego, zwaloryzowaną
według wartości rynkowej lokalu.
3. W wypadku nabycia prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we
współwłasności budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową osoby, którym
przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych albo roszczenia o
zawarcie umowy o budowę lokalu lub umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, stają się członkami tej spółdzielni oraz
stronami tych umów. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w spółdzielni, której
prawo do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku zostało
zbyte.
4. Zakończenie likwidacji spółdzielni albo postępowania upadłościowego nie może nastąpić
przed zbyciem prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności
budynku, w którym zostały ustanowione albo miały być ustanowione spółdzielcze
lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych.
Rozdział 3
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Art. 22.
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład
budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest zawierana w formie
aktu notarialnego.
4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez
zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych
postanowień umowy niezgodnych z rzeczywistością, jest nieważna.
5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem
spółdzielni. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
6. Z chwilą zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustaje członkostwo
zbywcy w spółdzielni.
Art. 23.
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy
wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu,
uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek spółdzielni, któremu w chwili
dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Art. 24.
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców,
powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie
pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem
tego prawa, łącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub
spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 25.
W wypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 7, za okres co
najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu
przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej
osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, art. 16
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o
którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.
Przepis art. 22 ust. 6 stosuje się.
Art. 26.
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia
wypłaca uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu
wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób
przewidziany w ust. 2, powinna odpowiadać kwocie, jaką spółdzielnia uzyska od osoby
obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z
postanowieniami statutu, na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku
gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów
budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami oraz
niespłaconego zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 7.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest
opróżnienie lokalu.
4. Z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustaje
członkostwo w spółdzielni.
Art. 27.
1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy
prawa na spółdzielnię.
2. Spółdzielnia ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy przetarg na zbycie prawa do
lokalu nabytego w sposób określony w ust. 1.
3. Spółdzielnia uiszcza osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu
należności wymienionych w art. 26 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek
spółdzielni powstaje z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
Art. 28.
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio
przepisy o egzekucji z nieruchomości.
Art. 29.
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka spółdzielni całego
lokalu lub jego części nie wymaga zgody spółdzielni. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w
bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek
spółdzielni jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia spółdzielni o tej czynności.
2. Umowy zawarte przez członka spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu lub jego części
wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do tego
lokalu.
Art. 30.
Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka
spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
Art. 31.
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.
Art. 32.
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania
egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą prawa do gruntu wraz z budynkiem
albo udziałem we współwłasności budynku nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności
lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
2. W wypadku nabycia prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we
współwłasności budynku przez inną spółdzielnię osoby, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali, stają się członkami tej spółdzielni. Jednocześnie ustają
stosunki członkostwa w spółdzielni, której prawo do gruntu wraz z budynkiem albo
udziałem we współwłasności budynku zostało zbyte.
3. Jeżeli w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego nie nastąpiło zbycie prawa do
gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku, z dniem
wykreślenia spółdzielni z rejestru po zakończeniu jej likwidacji albo postępowania
upadłościowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo
odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
Art. 33.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.
Rozdział 4
Prawo odrębnej własności lokalu
Art. 34.
1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu
lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna
zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów budowy w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w
umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanej budowy, która będzie stanowić
podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego
przynależnych;
5) inne postanowienia określone w statucie.
2. Członek spółdzielni, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad
określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej
całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego
została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie
kosztów budowy danego lokalu, członek spółdzielni jest obowiązany do spłaty tego
kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczą członków spółdzielni, którzy zawierają
umowę o budowę lokalu bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku
zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku
do użytkowania.
Art. 35.
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 34 ust. 1, powstaje roszczenie o
ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności
lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem
budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega
egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład
budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie
aktu notarialnego.
Art. 36.
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka
spółdzielni lub spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub
jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków
umowy określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania
inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach
wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie
utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału
kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
Art. 37.
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka spółdzielni odrębną własność lokalu najpóźniej
w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w
chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie
lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób
wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa.
3. Po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właściciela
lokalu członkiem spółdzielni.
Art. 38.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię
łącznie ze wszystkimi członkami spółdzielni, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego
prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość
udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
Art. 39.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we
współwłasności garażu wielostanowiskowego.
Rozdział 5
Przepis karny
Art. 40.
1. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo
likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że:
1) spółdzielnia nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w
art. 16 ust. 3 albo art. 34 ust. 4,
2) nie przedstawia kalkulacji wysokości opłat, o których mowa w art. 8 ust. 1 w
związku z art. 7 ust. 1, 2, 5 i 7,
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w
przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr
89, poz. 555, z późn. zm.3)).
Art. 41.
1. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo
likwidatorem, wbrew przepisom ustawy nie udostępnia członkowi spółdzielni odpisu lub
kopii regulaminów, uniemożliwia wgląd do uchwał organów spółdzielni i protokołów ich
obrad, dowodów księgowych i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi
lub odmawia wydania odpisów lub kopii tych dokumentów podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w
przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 42.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz.
461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz.
1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz.
432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208,
poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz.
39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178,
Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98,
poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z
2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246 i Nr 53, poz. 273.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
1) w art. 17 pkt 42 otrzymuje brzmienie:
„42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz uchwał właścicieli lokali,”;
2) w art. 3982 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których
wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w
sprawach gospodarczych – niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w
sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć
tysięcy złotych. Jednakże w sprawach o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o
ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz
uchwał właścicieli lokali, skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości
przedmiotu zaskarżenia, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga
kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o
przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego. Skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości
przedmiotu zaskarżenia także w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody
wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.”.
Art. 43.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55,
poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz.
350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz.
1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119,
poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz.
75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691,
Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz.
2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr
150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183,
poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115,
poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr
247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119,
poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr
231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131,
poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr
108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228,
Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr
165, poz. 1180 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873.
1) w art. 18 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) otrzymania odpisu lub kopii statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami
organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji,
rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z
osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4 ustawy z dnia … o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr …, poz. …);”;
2) w art. 24 uchyla się § 9;
3) uchyla się art. 31;
4) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. § 1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu
spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Statut określa zasady i tryb
postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy
wniesienia i rozpatrzenia odwołania.
§ 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega
zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres
nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien
rozpatrzyć odwołanie.
§ 3. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie w statucie obowiązku wyczerpania
postępowania wewnątrzspółdzielczego w sprawach, w których przysługuje
droga sądowa. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i wystąpienia na drogę sądową,
postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.”;
5) w art. 35 § 2–5 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Statut może przewidywać powołanie także innych organów spółdzielni
składających się z jej członków. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień
tych organów oraz zasady wybierania i odwoływania ich członków.
§ 3. Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni pełnią swoje funkcje społecznie.
Jednakże statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które
jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę posiedzeń i
nie może być wyższe niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz.
1314).
§ 4. Wybory do organów spółdzielni są dokonywane w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w
głosowaniu tajnym.
§ 5. Jeżeli członkowie organu spółdzielni są wybierani na określoną w statucie kadencję,
ich mandaty wygasają w tym roku, w którym upływa kadencja, z chwilą rozpoczęcia
posiedzenia wyborczego organu uprawnionego do wyboru członków tego organu.
Jeżeli takie posiedzenie nie zostanie zwołane w danym roku, mandaty członków
wygasają z dniem 31 grudnia tego roku.”;
6) po art. 35 dodaje się art. 35a i 35b w brzmieniu:
„Art. 35a. § 1. Organy spółdzielni mogą podejmować uchwały w obecności więcej niż
połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa
lub statut wymagają większości kwalifikowanej.
§ 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały
uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, chyba że ustawa
lub statut stanowią inaczej.
§ 4. Członkowie organów spółdzielni nie mogą brać udziału w głosowaniach
wyłącznie ich dotyczących.
§ 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów spółdzielni oraz zasady
podejmowania przez nie uchwał określa statut lub wydane na jego
podstawie regulaminy tych organów.
Art. 35b. § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółdzielnię ustawa
wymaga uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, czynność
prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.
§ 2. Uchwała może być podjęta przed dokonaniem czynności prawnej przez
spółdzielnię albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie
dwóch miesięcy od dnia dokonania czynności. Uchwała podjęta po
dokonaniu czynności ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności
prawnej.
§ 3. Zawarcie przez spółdzielnię umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub
innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady, pełnomocnikiem,
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób
wymaga uchwały rady, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do podjęcia
uchwały i skutków jej braku stosuje się § 1 i 2.
§ 4. Czynność prawna dokonana bez uchwały właściwego organu
spółdzielni, której obowiązek podjęcia wynika wyłącznie ze statutu, jest
ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności osób dokonujących
czynności ze szkodą wyrządzoną spółdzielni.”;
7) w art. 38 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Uchwała podjęta przez inny organ spółdzielni w sprawie należącej do wyłącznej
właściwości walnego zgromadzenia jest nieistniejąca.”;
8) art. 40 i 41 otrzymują brzmienie:
„Art. 40. § 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego
części zawiadamia się na piśmie wszystkich członków, związek rewizyjny,
w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą. Statut
określa termin zawiadomienia.
§ 2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały niezależnie od liczby
obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi
inaczej.
§ 3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w sposób
określony w statucie. Jednakże walne zgromadzenie może niezależnie od
porządku obrad podejmować uchwały w sprawach, o których mowa w art.
38 § 1 pkt 2 i 3. Jeżeli na walnym zgromadzeniu są obecni wszyscy
członkowie spółdzielni, może ono za ich zgodą podejmować uchwały
także w innych sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
Art. 41. § 1. Przewodniczący walnego zgromadzenia oraz inne osoby wskazane w
statucie podpisują protokół obrad walnego zgromadzenia.
§ 2. Zarząd przechowuje protokoły co najmniej przez dziesięć lat, o ile
przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu
dłuższego.”;
9) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. § 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych, zgodnie ze
statutem, przez walne zgromadzenie.
§ 2. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli
członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana
osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
§ 3. W skład rady nie może wchodzić pracownik spółdzielni, z wyjątkiem
spółdzielni pracy. Uchwała w sprawie wyboru pracownika do rady jest
nieważna. Z chwilą nawiązania przez członka rady stosunku pracy ze
spółdzielnią ustaje jego członkostwo w radzie.
§ 4. Statut określa kadencję rady. Jednakże kadencja rady nie może być
dłuższa niż trzy lata.
§ 5. Nie można być członkiem rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
§ 6. Organ właściwy według statutu do wyboru członka rady może go
odwołać przed upływem kadencji większością 2/3 głosów.
§ 7. Walne zgromadzenie może odwołać członka rady, któremu nie udzieliło
absolutorium, niezależnie od tego, który organ jest według statutu
właściwy do wyboru członków rady. W takim wypadku nie stosuje się art.
40 § 3 zdanie pierwsze.”;
10) art. 56–58 otrzymują brzmienie:
„Art. 56. § 1. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej
spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru członka rady do zarządu albo
członka zarządu do rady jest nieważna.
§ 2. Rada może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do
czasowego pełnienia funkcji członka lub członków zarządu. Członkostwo
w radzie ulega wówczas zawieszeniu.
§ 3. W skład rady nie może wchodzić osoba będąca pełnomocnikiem,
prokurentem lub pracownikiem spółdzielni oraz osoba bliska członka rady
lub zarządu, pełnomocnika lub prokurenta tej samej spółdzielni. Uchwała
w sprawie wyboru takiej osoby do rady jest nieważna.
§ 4. W skład zarządu nie może wchodzić osoba bliska członka rady lub
zarządu, pełnomocnika lub prokurenta tej samej spółdzielni. Uchwała w
sprawie wyboru takiej osoby do zarządu jest nieważna.
§ 5. Członek rady albo zarządu, pełnomocnik lub prokurent nie może być
członkiem organu związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest
zrzeszona, ani członkiem organu Krajowej Rady Spółdzielczej. Z chwilą
dokonania takiego wyboru ustaje jego członkostwo w radzie albo
zarządzie spółdzielni bądź stosunek pełnomocnictwa lub prokury.
§ 6. Członek rady albo zarządu, pełnomocnik lub prokurent nie może pełnić
obowiązków lustratora. Z chwilą rozpoczęcia przez niego lustracji ustaje
jego członkostwo w radzie albo zarządzie spółdzielni bądź stosunek
pełnomocnictwa lub prokury.
Art. 57. § 1. Nie może być członkiem rady albo zarządu, a także pełnomocnikiem lub
prokurentem spółdzielni, osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi
wobec spółdzielni, w szczególności będąca przedsiębiorcą prowadzącym
działalność konkurencyjną wobec spółdzielni albo wspólnikiem lub
członkiem organu takiego przedsiębiorcy.
§ 2. Nie może być członkiem rady albo zarządu, a także pełnomocnikiem lub
prokurentem spółdzielni przedsiębiorca albo wspólnik lub członek organu
przedsiębiorcy, który pozostaje ze spółdzielnią w stosunkach
cywilnoprawnych, związanych z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również w wypadku, gdy okoliczności
wymienione w tych przepisach dotyczą osoby bliskiej członka rady lub
zarządu albo pełnomocnika lub prokurenta spółdzielni.
§ 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 1–3, stanowi podstawę
odwołania członka rady lub zarządu albo odwołania pełnomocnictwa lub
prokury oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych
przepisach.
§ 5. W wypadku naruszenia przez członka rady zakazu, o którym mowa w §
1 lub 2, rada niezwłocznie podejmuje uchwałę o zawieszeniu takiego
członka w pełnieniu czynności. Organ, który dokonał wyboru
zawieszonego członka rady, rozstrzyga w terminie określonym w statucie
o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka rady.
Art. 58. § 1. Członek zarządu albo rady odpowiada wobec spółdzielni za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
§ 2. Jeżeli spółdzielnia nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej
jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodę, każdy członek może wnieść powództwo o naprawienie szkody
wyrządzonej spółdzielni.
§ 3. Jeżeli powództwo, o którym mowa w § 2, okaże się nieuzasadnione, a
członek, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego
niedbalstwa, jest obowiązany naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.”;
11) art. 91–93a otrzymują brzmienie:
„Art. 91. § 1. Każda spółdzielnia jest obowiązana przynajmniej raz na trzy lata, a
spółdzielnia w likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu
legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja
obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
§ 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie
lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych
zagadnień. Lustracja jest przeprowadzana na żądanie walnego
zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni, ale nie mniej niż 3
członków.
§ 3. Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i
postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią
działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez
spółdzielnię jej celów ekonomicznych i społecznych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów
spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu
stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności
spółdzielni.
§ 4. Lustrację przeprowadza lustrator wskazany przez walne zgromadzenie.
Spółdzielnia zawiadamia Krajową Radę Spółdzielczą o wskazaniu
lustratora.
§ 5. Jeżeli spółdzielnia nie podda się lustracji, Krajowa Rada Spółdzielcza
zarządza przeprowadzenie lustracji na koszt spółdzielni oraz wyznacza
lustratora.
Art. 92. § 1. Lustrator jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Spółdzielczą oraz
radę i zarząd spółdzielni o rozpoczęciu lustracji. Członkowie rady są
uprawnieni do uczestniczenia w lustracji.
§ 2. Lustrator jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości, budynków,
innych urządzeń lub lokali, w których spółdzielnia prowadzi działalność,
w takich dniach i godzinach, w jakich jest ona lub powinna być
prowadzona.
§ 3. Lustrator może przeglądać księgi, wszelkie dokumenty i inne nośniki
informacji w lustrowanej spółdzielni oraz sprawdzać jej stan majątkowy.
§ 4. Organy spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są do udzielania
lustratorowi pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz wszelkiej
pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności lustracyjnych.
Art. 93. § 1. Lustrator sporządza protokół z lustracji, który składa radzie, zarządowi i
Krajowej Radzie Spółdzielczej. Protokół sporządzony przez lustratora ma
moc dokumentu urzędowego.
§ 2. Zarząd jest obowiązany corocznie przekazywać informację o realizacji
wniosków wynikających z protokołu lustracji walnemu zgromadzeniu.
§ 3. Zarząd jest obowiązany, na żądanie członka spółdzielni, udostępnić mu
do wglądu protokół lustracji i informację o realizacji wynikających z niego
wniosków lub wydać mu odpisy lub kopie tych dokumentów; przepis art.
18 § 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Rada przedstawia na najbliższym walnym zgromadzeniu wnioski
wynikające z protokołu lustracji.
Art. 93a. § 1. Obowiązki lustratora może pełnić każda osoba mająca wyższe
wykształcenie i pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała
uprawnienia lustracyjne.
§ 2. Tworzy się Państwową Komisję Kwalifikacyjną i Odpowiedzialności
Zawodowej w składzie 21 członków, w tym 5 rekomendowanych przez
Krajową Radę Spółdzielczą.
§ 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje i odwołuje
członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności
Zawodowej.
§ 4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje
przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i
Odpowiedzialności Zawodowej spośród jej członków.
§ 5. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna i Odpowiedzialności Zawodowej
nadaje uprawnienia lustracyjne osobie, wobec której postępowanie
kwalifikacyjne zakończyło się wynikiem pozytywnym. Nadanie
uprawnień lustracyjnych stwierdza się przez wydanie świadectwa
uprawnień lustracyjnych. Nadanie i odmowa nadania uprawnień
lustracyjnych następuje w drodze decyzji.
§ 6. Świadectwo uprawnień lustracyjnych zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania;
5) wykształcenie;
6) numer ewidencyjny PESEL;
7) numer uprawnień lustracyjnych.
§ 7. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na koszt osób
ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych. Koszty są pokrywane
przez wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
§ 8. Wysokość opłaty egzaminacyjnej nie może być wyższa niż kwota
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 9. Członkom Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności
Zawodowej przysługuje wynagrodzenie za udział w postępowaniu
kwalifikacyjnym.”;
12) po art. 93a dodaje się art. 93b–93f w brzmieniu:
„Art. 93b. § 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych prowadzi centralny
rejestr lustratorów spółdzielni.
§ 2. Osoby, którym nadano uprawnienia lustracyjne, podlegają wpisowi do
centralnego rejestru lustratorów spółdzielni na podstawie świadectw
nadania tych uprawnień.
§ 3. W centralnym rejestrze wpisuje się numer kolejny i datę wpisu oraz
dane, o których mowa w art. 93a § 6.
§ 4. Wyciągi z rejestru, z wyjątkiem danych wymienionych w art. 93a § 6 pkt
3, 4 i 6, podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra
Finansów oraz są umieszczane na stronie internetowej urzędu
obsługującego Ministra Finansów.
§ 5. Ogłoszeniu, o którym mowa w § 4, podlegają także uzupełnienia i
zmiany w rejestrze.
§ 6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia centralnego rejestru lustratorów spółdzielni,
mając na względzie konieczność zapewnienia dostępu do informacji o
osobach, którym przysługują uprawnienia lustracyjne,
2) wzory świadectw uprawnień lustracyjnych, mając na względzie
uzasadnione koszty wydawania świadectw,
3) tryb postępowania przy wydawaniu świadectw uprawnień
lustracyjnych w wypadku ich utraty, mając na względzie uzasadnione
koszty wydawania duplikatów świadectw.
Art. 93c. § 1. Lustrator jest obowiązany wykonywać czynności lustracyjne ze
szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych
czynności oraz zasadami etyki zawodowej.
§ 2. Lustrator jest obowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji
zawodowych.
Art. 93d. § 1. Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem lub lustrator nie
zachowuje w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych
przy lustracji, podlega odpowiedzialności zawodowej. Zachowanie
tajemnicy nie obowiązuje wobec członków organów lustrowanej
spółdzielni, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
Krajowej Rady Spółdzielczej, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i
Odpowiedzialności Zawodowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
§ 2. Wobec lustratora mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności
zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie wykonywania czynności zawodowych na okres od
sześciu miesięcy do jednego roku,
4) pozbawienie wykonywania czynności zawodowych do czasu
ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym,
5) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o
ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.
§ 3. Zastosowanie kary, o której mowa w § 2 pkt 4 lub 5, powoduje
wykreślenie osoby ukaranej z rejestru lustratorów z dniem, w którym
decyzja o ukaraniu podlega wykonaniu.
§ 4. Zastosowanie kary, o której mowa w § 2 pkt 1–3, podlega ujawnieniu w
rejestrze lustratorów z dniem, w którym decyzja o ukaraniu podlega
wykonaniu. Przepis art. 93b § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Wpis w rejestrze lustratorów kary, o której mowa w § 2 pkt 1–3, podlega
z urzędu wykreśleniu z upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja o
ukaraniu podlega wykonaniu.
Art. 93e. § 1. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna i Odpowiedzialności Zawodowej
orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o których
mowa w art. 93d § 2. Na decyzję przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.
§ 2. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna i Odpowiedzialności Zawodowej
wszczyna postępowanie na wniosek Krajowej Rady Spółdzielczej.
§ 3. Termin pierwszego posiedzenia Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i
Odpowiedzialności Zawodowej nie może być wyznaczony wcześniej niż
po upływie 30 dni od dnia doręczenia osobie, wobec której wszczęto
postępowanie, zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu
odpowiedzialności zawodowej.
§ 4. Ustalając termin pierwszego posiedzenia, uwzględnia się w
szczególności:
1) możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w
posiedzeniu;
2) przewidywany czas trwania posiedzenia.
§ 5. W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu osobie, wobec której
wszczęto postępowanie, wyznacza się termin do złożenia wyjaśnień, a
także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości
wystąpienia do przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i
Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
§ 6. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, a która ustanowiła
obrońcę, jest obowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o posiedzeniu zespołu zawiadomić Państwową Komisję
Kwalifikacyjną i Odpowiedzialności Zawodowej o ustanowieniu obrońcy,
wskazując imię i nazwisko obrońcy, jego adres do korespondencji oraz
oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji.
Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli obrońcą jest adwokat lub radca
prawny.
§ 7. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która nie ustanowiła
obrońcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
posiedzeniu zespołu może zwrócić się do przewodniczącego Państwowej
Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie
obrońcy z urzędu.
§ 8. Na uzasadniony wniosek osoby, wobec której wszczęto postępowanie,
lub jej obrońcy z urzędu przewodniczący Państwowej Komisji
Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności Zawodowej może wyznaczyć
nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.
§ 9. Obrońca z urzędu może bronić kilku osób, wobec których wszczęto
postępowania, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w § 1–9 stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Art. 93f. § 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, mając na względzie
zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego przeprowadzania
lustracji i sprawdzania przygotowania kandydatów na lustratorów oraz
zapewnienie obiektywnej oceny skarg na działalność osób, którym nadano
uprawnienia lustracyjne, określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu
opinii Krajowej Rady Spółdzielczej:
1) szczegółowy zakres wiedzy wymaganej w postępowaniu
kwalifikacyjnym;
2) tryb powoływania zespołów egzaminacyjnych spośród członków
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności
Zawodowej oraz liczbę członków wchodzących w ich skład;
3) sposób i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
4) sposób i tryb powoływania i odwoływania członków Państwowej
Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności Zawodowej oraz jej
organizację;
5) tryb przeprowadzania lustracji;
6) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu
odpowiedzialności zawodowej.
§ 2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wysokość opłaty egzaminacyjnej, umożliwiającej pokrycie kosztów
postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z
funkcjonowaniem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i
Odpowiedzialności Zawodowej oraz tryb jej pobierania, oraz
przypadki uzasadniające zwrot tej opłaty, uwzględniając etapy i
terminy postępowania kwalifikacyjnego,
2) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji
Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności Zawodowej, uwzględniając
liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego, czas
trwania tego postępowania oraz sposób przeprowadzenia egzaminu.”;
13) po art. 267d dodaje się art. 267e w brzmieniu:
„Art. 267e. § 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni, pełnomocnikiem, albo
likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia
nie udostępnia członkowi spółdzielni odpisów oraz kopii
dokumentów, o których mowa w art. 18 § 2 pkt 3, z zastrzeżeniem §
3, podlega karze grzywny.”.
§ 2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie
określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia.”.
Art. 44.
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158,
z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 111 po
§ 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Notariusz niezwłoczenie przesyła spółdzielni mieszkaniowej wypis aktu
notarialnego, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia … o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr …, poz. …).”.
Art. 45.
W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku
izba lub zespół izb przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, które służą
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Lokalem o innym przeznaczeniu jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie
budynku izba lub zespół izb, które są przeznaczone do celów innych niż
mieszkalne.”;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwy starosta wydaje zaświadczenie stwierdzające spełnienie wymagań
określonych w ust. 2 albo ust. 2a.”;
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Własność lokalu rozciąga się również na przylegające do niego balkon, loggię i
taras, trwale połączone z budynkiem, z wyłączeniem elementów ich konstrukcji,
które służą do wyłącznego korzystania przez właściciela lokalu. Ich powierzchni
nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu.”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości, stanowi
wspólnotę mieszkaniową.
2. Właściciele lokali mogą nabywać prawa do majątku wspólnego właścicieli
lokali i zaciągać zobowiązania dotyczące tego majątku w takim zakresie,
w jakim jest to związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną.
3. Właścicielom lokali przysługują w ich majątku wspólnym udziały w takiej
wielkości jak w nieruchomości wspólnej.
4. Wspólnota mieszkaniowa może pozywać i być pozywana w sprawach
dotyczących praw i obowiązków związanych z zarządem nieruchomością
wspólną.”;
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Odrębna własność lokalu może powstać w wykonaniu umowy
zobowiązującej właściciela albo użytkownika wieczystego gruntu do
wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia, po zakończeniu
budowy, własności lokalu i przeniesienia prawa do tego lokalu na drugą
stronę umowy, małżonków lub na inną osobę wskazaną w umowie
(umowa o budowę lokalu).
2. Umowa o budowę lokalu wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (ekspektatywa
odrębnej własności lokalu).
4. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji.
5. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu wymaga
zachowania formy aktu notarialnego.
6. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia
przez stronę umowy. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące
naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią
w umowie inaczej.
7. W razie otwarcia likwidacji właściciela albo użytkownika wieczystego
gruntu albo ogłoszenia jego upadłości roszczenie o ustanowienie i
przeniesienie własności lokalu może być dochodzone przeciwko
likwidatorowi lub syndykowi masy upadłości.
4) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio
powstaniem szkody właściciel lokalu jest obowiązany niezwłocznie
udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli właściciel lokalu jest
nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, osoba sprawująca zarząd
nieruchomością wspólną, a w jej braku – właściciel innego lokalu ma
prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga
to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność właściciela lub
pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, należy zabezpieczyć lokal i
znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia właściciela; z czynności
tych sporządza się protokół z udziałem funkcjonariusza policji.
3. Właściciel lokalu jest obowiązany udostępnić lokal, ilekroć jest to
niezbędne do przeprowadzenia konserwacji albo remontu, a także w celu
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe
instalacje.”;
5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Jeżeli właściciel lokalu zalega co najmniej za okres sześciu miesięcy z
zapłatą należnych od niego opłat lub zaliczek lub wykracza w sposób
rażący bądź uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z
innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, każdy właściciel
lub wspólnota mieszkaniowa mogą żądać sprzedaży lokalu w drodze
licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o
egzekucji z nieruchomości.
§ 2. Jeżeli właścicielem, o którym mowa w ust. 1, jest dotychczasowy
właściciel nieruchomości, każdy właściciel i wspólnota mieszkaniowa
mogą żądać także wyodrębnienia własności lokalu.”;
6) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej lub majątku
wspólnego właścicieli lokali odpowiadają właściciele z tego majątku.
2. Każdy właściciel lokalu odpowiada subsydiarnie ze swojego majątku za
zobowiązania określone w ust. 1 proporcjonalnie do wielkości udziału w
nieruchomości wspólnej.”;
7) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Zarząd zarządza nieruchomością wspólną oraz w tym zakresie reprezentuje
właścicieli lokali wobec osób trzecich, a także w stosunkach między
ogółem właścicieli a poszczególnymi właścicielami lokali.
2. Jeżeli zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli składają przynajmniej
dwaj jego członkowie. Oświadczenie woli skierowane do właścicieli może
być złożone każdemu członkowi zarządu.
3. Umocowanie zarządu do reprezentowania właścicieli lokali nie wyłącza
uprawnienia wszystkich właścicieli lokali do dokonania czynności
prawnej.”;
8) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. 1. Zarząd podejmuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu
nieruchomością wspólną.
2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego
zarządu nieruchomością wspólną jest potrzebna uchwała właścicieli lokali
wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w
szczególności:
1) ustalenie wynagrodzenia zarządu,
2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządzania,
4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
5) obciążenie nieruchomości wspólnej lub jej części ,
6) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości
wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w
następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym
lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania
odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
7) wytoczenie powództwa na podstawie art. 16,
8) udzielenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej,
9) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania właścicieli lokali.
4. Ważność czynności dokonanej przez zarząd bez wymaganej zgody
właścicieli lokali zależy od jej potwierdzenia. Potwierdzenie może być
dokonane nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania
czynności.
5. Do zbycia albo nabycia przez zarząd własności innej nieruchomości w celu
powiększenia nieruchomości wspólnej jest potrzebna zgoda wszystkich
właścicieli lokali.”;
9) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
2. Uchwała sprzeczna z umową właścicieli lokali albo naruszająca zasady
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób
naruszająca interesy właściciela lokalu może być zaskarżona do sądu.
3. Każdy właściciel lokalu lub zarząd może wytoczyć przeciwko wspólnocie
mieszkaniowej powództwo o uchylenie uchwały.
4. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, wspólnotę reprezentuje pełnomocnik
ustanowiony przez właścicieli lokali. W wypadku nieustanowienia
pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla
wspólnoty.
5. Powództwo może być wytoczone w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia
uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia zawiadomienia
wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej przynajmniej
częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów.
6. Orzeczenie sądu stwierdzające nieważność uchwały bądź uchylające
uchwałę ma moc prawną względem wszystkich właścicieli lokali i
zarządu.”;
10) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić ewidencję i rozliczenie
kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie
tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”;
11) art. 32a otrzymuje brzmienie:
„Art. 32a. Jeżeli nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, w którym
wyodrębniono własność lokali, nie spełnia wymagań przewidzianych dla
działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie
z budynku lub urządzeń z nim związanych, współwłaściciele mogą nabyć
własność przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających
spełnienie tych wymagań.”.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 46.
1. Spółdzielnia, która na gruncie będącym w dniu 5 grudnia 1990 r. w jej posiadaniu i
stanowiącym własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub
związku takich jednostek wybudowała sama lub wybudował jej poprzednik prawny
budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem, nabywa, po upływie 12 miesięcy
od dnia wejścia ustawy w życie, własność tego gruntu przez zasiedzenie w takim
zakresie, w jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i
innych urządzeń.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli spółdzielni przysługuje prawo użytkowania
wieczystego gruntu albo jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub
związek takich jednostek przed upływem terminu określonego w tym przepisie zawrą ze
spółdzielnią umowę o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i
przeniesienie własności budynków lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem
albo wystąpią do sądu na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego
oświadczenie woli spółdzielni w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
gruntu i przeniesienia własności budynków lub innych urządzeń trwale związanych z
gruntem. Właściwy organ Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
związku takich jednostek może udzielić bonifikaty na zasadach określonych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651, z późn. zm.6)).
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli spółdzielnia wybudowała sama lub
wybudował jej poprzednik prawny budynki lub inne urządzenia trwale związane z
gruntem stanowiącym własność innej osoby prawnej albo osoby fizycznej albo będącym
w użytkowaniu wieczystym takiej osoby.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli inna osoba prawna albo osoba fizyczna przed
upływem terminu określonego w tym przepisie w związku z ust. 1 wystąpi do sądu na
podstawie art. 64 i 231 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego
oświadczenie woli spółdzielni w sprawie nabycia własności gruntu zajętego pod budowę
albo przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienia własności
budynków lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem.
5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli spółdzielnia wybudowała sama lub
wybudował jej poprzednik prawny budynki lub inne urządzenia trwale związane z
gruntem mającym nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W takim wypadku nie stosuje
się art. 511 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zobowiązującym do wskazania
we wniosku o wszczęcie postępowania zainteresowanych w sprawie.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr
143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341
6. W sprawach określonych w ust. 2 i 4 cofnięcie pozwu jest dopuszczalne dopiero po
zawarciu umowy w sprawie ustanowienia lub przeniesienia na rzecz spółdzielni
użytkowania wieczystego gruntu albo nabycia przez nią własności gruntu.
7. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie przez spółdzielnię własności gruntu
przez zasiedzenie albo zastępujące oświadczenie woli spółdzielni stanowi podstawę do
wpisu w księdze wieczystej.
Art. 47.
Ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w budynkach znajdujących się na
gruncie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 albo 3, może nastąpić po nabyciu przez spółdzielnię
własności lub prawa użytkowania wieczystego tego gruntu.
Art. 48.
1. Spółdzielnia określi, w terminie 6 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności lokalu na
podstawie przepisów niniejszej ustawy, udział właściciela lokalu w majątku spółdzielni.
2. Jeżeli wyodrębnienie własności lokalu nastąpiło przed dniem wejścia ustawy w życie i w
tym dniu spółdzielnia nadal zarządza nieruchomością, na której znajduje się ten lokal,
termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia wejścia ustawyw życie.
3. Do rozliczeń między spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową, składającą się z właścicieli,
o których mowa w ust. 1 lub 2, stosuje się odpowiednio art. 108b ustawy z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do rozliczeń spółdzielni z właścicielami domów
jednorodzinnych.
Art. 49.
1. Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy spółdzielnia nie dokonała czynności określonychw
przepisach art. 41–43 ustawy wymienionej w art. 62 albo sąd prawomocnie stwierdził
nieważność uchwały zarządu spółdzielni, uchwałę określającą przedmiot odrębnej
własności lokali podejmie rada nadzorcza spółdzielni w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia ustawy w życie. Spółdzielnia doręcza członkowi spółdzielni odpis lub kopię
uchwały rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.
2. Uchwała rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1, określa:
1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do
tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się
odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko
wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie,
lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi
publicznej lub wewnętrznej;
2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym
piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie
gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi a władający
lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje;
3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z
odrębną własnością każdego lokalu, na podstawie przepisów ustawy o własności
lokali;
4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania
przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali;
5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,
b) dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze
środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.
3. Członek spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały rady nadzorczej do walnego zgromadzenia w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym, albo
2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia
doręczenia członkowi uchwały; przepisy art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli rada nadzorcza nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1, członek spółdzielni
może wystąpić do sądu, na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 §
1 Kodeksu postępowania cywilnego, z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego
uchwałę rady nadzorczej spółdzielni. Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa
procesowego pokrywa spółdzielnia.
5. Uchwała zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 i 43 ustawy wymienionej w art. 62,
albo uchwała rady nadzorczej albo prawomocne orzeczenie sądu zastępujące tę uchwałę
stanowi podstawę wpisu odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej na wniosek
zainteresowanego członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają
członka spółdzielni.
6. Uchwała zarządu albo rady nadzorczej spółdzielni, o których mowa w ust. 5, stanowi
podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli:
1) bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu uchwały zarządu;
2) bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba
że członek spółdzielni przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały
rady do walnego zgromadzenia;
3) bezskutecznie upłynął termin do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od
uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia
uchwały rady do sądu;
4) bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia
podjętej po rozpatrzeniu odwołania od uchwały rady nadzorczej;
5) sąd prawomocnie oddalił powództwo o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo
walnego zgromadzenia.
7. Uchwałę zarządu albo rady nadzorczej spółdzielni i wniosek zainteresowanego członka
spółdzielni, o których mowa w ust. 5, poczytuje się za oświadczenia spółdzielni oraz jej
członka wyrażające ich wolę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.
8. Sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 5, po przedstawieniu zaświadczenia spółdzielni
z poświadczonymi notarialnie podpisami osób ją reprezentujących:
1) o spłaceniu przez zainteresowanego członka spółdzielni przypadających na lokal
zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, oraz zadłużenia z
tytułu opłat, o których mowa w art. 7 ust. 2;
2) o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 6.
9. Z chwilą dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 5, 6 i 8, hipoteka ustanowiona na
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu obciąża prawo odrębnej własności
lokalu.
10. Po śmierci członka spółdzielni, który zgłosił wniosek o dokonanie wpisu odrębnej
własności lokalu w księdze wieczystej, sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 3, na
rzecz spadkobierców członka spółdzielni. Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.
11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio, jeżeli członkowi spółdzielni przysługuje
prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu. Udziały we
współwłasności wielostanowiskowego garażu przypadające na każde miejsce postojowe
są równe, chyba że statut spółdzielni stanowi inaczej.
Art. 50.
1. Uchwała zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 i 43 ustawy wymienionej w art. 62,
albo uchwała rady nadzorczej albo prawomocne orzeczenie sądu zastępujące tę uchwałę
stanowi podstawę wpisu odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej na wniosek
zainteresowanego członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego. Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają członka spółdzielni. Przepisy art. 49 ust. 1–4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 1, po przedstawieniu zaświadczenia spółdzielni
z poświadczonymi notarialnie podpisami osób ją reprezentujących:
1) o dokonaniu przez zainteresowanego członka spółdzielni spłaty części zobowiązań
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, w tym w
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z
odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków
publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części
umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do
budżetu państwa, oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 7 ust.
1;
2) o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 49 ust. 6.
3. Jeżeli po zgłoszeniu przez członka spółdzielni wniosku o dokonanie wpisu odrębnej
własności lokalu w księdze wieczystej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wygasło, sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 1, na rzecz osób
wymienionych w art. 20 ust. 1, a w braku tych osób – na rzecz spadkobierców członka
spółdzielni, choćby te osoby albo spadkobiercy nie byli członkami spółdzielni. Przepisy
ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 51.
1. Uchwała zarządu spółdzielni, o której mowa w art. 42 i 43 ustawy wymienionej w art. 62,
albo uchwała rady nadzorczej albo prawomocne orzeczenie sądu zastępujące tę uchwałę
stanowi podstawę wpisu odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej na wniosek
najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, najemcy lokalu mieszkalnego, a także
najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w
dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełni koszty budowy tego lokalu albo
ponieśli je ich poprzednicy prawni. Koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają najemcę. Przepisy art. 49 ust. 1–4, 6 i 7 stosuje się
odpowiednio.
2. Sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 1, po przedstawieniu zaświadczenia spółdzielni
z poświadczonymi notarialnie podpisami osób ją reprezentujących:
1) o dokonaniu przez zainteresowanego najemcę spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń
wynikających z umowy najmu;
2) o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 49 ust. 6.
3. Po śmierci najemcy, który zgłosił wniosek o dokonanie wpisu odrębnej własności lokalu
w księdze wieczystej, sąd dokona wpisu, o którym mowa w ust. 1, na rzecz osób, które
wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, a w ich braku – na
rzecz spadkobierców najemcy, choćby te osoby albo spadkobiercy nie byli członkami
spółdzielni. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 52.
Przepis art. 37 ust. 3 stosuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu na podstawie art.
49–51.
Art. 53.
Jeżeli nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami albo spółdzielni nie przysługuje
prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni, rada nadzorcza spółdzielni podejmie uchwałę
określającą przedmiot odrębnej własności lokali w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym
spółdzielnia nabędzie własność albo prawo użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa
w art. 46, stosując przepisy wymienione w art. 49 ust. 1 i 2. Przepisy art. 49 ust. 3–11 i art.
50–52 stosuje się odpowiednio.
Art. 54.
Walne zgromadzenie spółdzielni podejmie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w
życie uchwałę określającą sposób i terminy wypłaty członkom spółdzielni wniesionych przez
nich udziałów członkowskich.
Art. 55.
1. Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia ustawyw życie nie przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa
odrębnej własności lokalu, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do będącego członkiem spółdzielni małżonka członka
spółdzielni, któremu w dniu wejścia ustawyw życie przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo
odrębnej własności lokalu, roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego albo roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu
Art. 56.
1. Osobie, która przed dniem wejścia ustawy w życie utraciła tytuł prawny do lokalu z
powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu,
nieruchomości wspólnych lub nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
przysługuje do spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu,
jaki utraciła, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie spłaci
spółdzielni całe zadłużenie wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dniem wejścia
ustawyw życie nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby.
Art. 57.
1. Mandat prezesa spółdzielni wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w
życie, chyba że przed upływem tego terminu walne zgromadzenie wybierze prezesa
spółdzielni zgodnie z art. 3 ust. 9.
2. Dokonanie wyboru prezesa spółdzielni zgodnie z ust. 1 oznacza odwołanie
dotychczasowego prezesa spółdzielni, chyba że walne zgromadzenie ponownie wybrało
tę samą osobę.
Art. 58.
Umowy w sprawie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawarte przed dniem wejścia
ustawyw życie, są ważne.
Art. 59.
Do spraw sądowych, toczących się z udziałem spółdzielni i niezakończonych prawomocnym
orzeczeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy niniejszej ustawy są
korzystniejsze dla zainteresowanych osób.
Art. 60.
Osoby, którym Krajowa Rada Spółdzielcza nadała przed dniem wejścia w życie ustawy
uprawnienia do wykonywania czynności lustracyjnych, są lustratorami w rozumieniu ustawy.
Osoby te podlegają wpisowi do centralnego rejestru lustratorów, o którym mowa w art. 93b §
1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, jeżeli złożą wniosek o wpis w
terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 61.
1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w życie dokonają zmian swoich statutów
stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
tych zmian spółdzielnie dokonają w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów
pozostają w mocy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r. Jednakże w razie
sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.
Art. 62.
Traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003
r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.7)), z wyjątkiem art. 48, który traci moc po upływie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 63.
Ustawa wchodziw życie z dniem 1 września 2011 r.
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591,z 2005 r.
Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z
2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202,
poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779 oraz z 2010 r. Nr 207, poz. 1373.